Woordenlijst


Een 3-weg kraan is een apparaat dat waterstroom in waterleiding regelt. Het kan worden gebruikt om het verwarmingsvermogen van een warmwatercircuit bijvoorbeeld te regelen.  

Afwijking van schoorsteen leiding.

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties : dit is een instelling van de belangrijkste algemene voorschriften van elektrische installaties, om een maximum van risico’s te vermijden.  

De asbox is een systeem die na de verbranding, de assen verzamelt en opslaat. De asbox is ingebouwd in de verwarmingsketel en moet regelmatig leeggemaakt worden.

Bij zonnepanelen waarin deze technologie geïntegreerd is bevinden de verbindingen van de fotovoltaïsche cellen zich aan de achterkant van het paneel. Deze technologie verbetert de productiviteit van de panelen bij een zwakke instraling. 

Een manier om de structuur te verzwaren om deze zo stabieler  en sterker te maken, om bestendiger te zijn bij bepaalde weersomstandigheden.  

Een bar is een eenheid voor de druk die vaak gebruikt wordt in hydraulische circuits en in verwarming. Een bar stelt de druk voor die een waterkolom van 10m hoogte uitoefent. 

Wanneer een of meerdere van uw zonnepanelen, of slecht een deel ervan door schaduw bedekt wordt, zal de productie negatief beïnvloed worden. Aangezien de fotovoltaïsche panelen in reeks verbonden zijn, zal de productie van de hele reeks beïnvloed worden en dus ook van de hele installatie. Dat is de reden waarom bijzondere voorzorgen moeten genomen worden aan dit probleem.

Biomassa, is een geheel van organische, plantaardige of dierlijke materie.  Houtpellets zijn vervaardigd uit biomassa, daar deze rechtstreeks afkomstig van de bomen zijn. 

Is een weerstand voor verwarming van verbrandingslucht, heeft als doel de verbranding binnen de ketel of pelletketel  te starten.

De brander is een onderdeel van de verwarmingsketel dat de vlammen opwekt voor het verbrandingsproces. De vlammen ontstaan op basis van een brandstofmengeling. Dit onderdeel is de warmtebron van de ketel.

Broeikasgassen, voornamelijk uit verbranding van niet-hernieuwbare energiebronnen is de belangrijkste  oorzaak van de opwarming van de aarde. Hun uitstoot zijn schadelijk voor het milieu.

Omhulsel, dat gebruikt wordt wanneer we een buis in de schoorsteen moeten plaatsen.  Dit zal de schoorsteen tegen bepaalde risico’s, waaronder aanwezigheid van condensatie op de muren beschermen. 

Is een bouwelement waardoor he mogelijk is om schouwelement op elkaar te plaatsen.

Deze vervult dezelfde rol als de kamertemperatuur sonde, maar wordt geplaatst op de buitenkant van uw woning. Let wel op voor de plaatsing : deze moet verplicht ten noorden geplaatst worden om niet door de zon te worden beïnvloed. 

Bypass-diodes zijn elektrische componenten die een aantal problemen die voortvloeien uit beschaduwing kunnen vermijden. Bypass-diodes zijn verbonden met reeksen zonnecellen binnen een paneel en leiden de stroom voorbij inactieve cellen (bv. deze die beschaduwd worden)/ Deze cellen worden dan van de andere geïsoleerd en zo worden productieverliezen vermeden.

De calorie is een van de eenheden die afgeleid werden van het SI-stelsel en dient om een hoeveelheid warmte te meten. Om u een duidelijk beeld te geven, wat een calorie is : 1 calorie is de energie die overgebracht moet worden om 1 gram water te verhogen met 1°C.

De energie die vrijkomt na een verbranding, rekening gehouden met de warmte die de rookgassen bevatten.

De energie die vrijkomt na een verbranding zonder rekening te houden met de warmte die de rookgassen bevatten.

De calorische waarde van een brandstof geeft aan hoevell energie deze kan vrijmaken na volledige verbranding. Wij maken een verschil tussen de calorische onderwaarde (Hi) en de calorische bovenwaarde (Hs).

Een circulator is een pomp die het water doet rondstromen in de verwarmingskring.

Fotovoltaïsche installaties met een klein vermogen, worden aan deze onderworpen. Deze bepaald o.a. dat de het bruto geproduceerde elektriciteit van dit type installatie moet worden gemeten, de vereiste meetnauwkeurigheid voor elk installatie met klein vermogen (< 100kVa) bedraagt 2%.

De CWape kan op elk moment een controle ter plaatsen uitvoeren. Iedere storing of wijziging van de installatie moet steeds aan de CWaPE gemeld worden. 

We spreken over een commercieel technicus omdat uw fotovoltaïsche adviseur twee opleidingen heeft. Een technische opleiding om uw dak, de oriëntatie, schaduwbeperkingen, oppervlakte, enz… te evalueren, maar ook een commerciële opleiding over de producten om u de meest geschikte zonnepanelen, omvormers en diensten aan te bieden, rekening houdend met uw budget en uw eisen.

Wanneer u uw geproduceerde elektriciteit in het netwerk injecteert, zal uw elektriciteitsleverancier u hiervoor een  vergoeding geven in functie van zijn aankoop. Het is alsof uw leverancier uw elektriciteit opkocht om u deze daarna terug te kopen. Opgepast, u mag niet meer elektriciteit produceren dan u kan verbruiken want in dit geval krijgt u geen enkele vergoeding voor het overbodige.  

Deze ketel met hoog rendement beschikt over een extra warmtewisselaar om de warmte van de rookgassen te recycleren.

Het water dat na de terugwinning uit de rookgassen overblijft. Dit water is altijd zuur en moet daarom naar de riool afgevoerd worden.

Fysisch verschijnsel overeenstemmend met een diffusie van warmte door vloeibare verplaatsing. Deze verplaatsingen worden veroorzaakt door een temperatuurverschil.

Dit is een verwarmingsonderdeel dat convectie als verwarmingssysteem gebruikt. Typisch, de oude verwarmingssystemen zijn convectors.  

CO₂ is de chemische formule van koolstofdioxide, ook koolzuurgas genoemd. CO₂ is een broeikasgas die deels verantwoordelijk is voor de verwarming van het klimaat.

De hoofdtaak van de CWaPE (Commission Wallone Pour l’Energie) is die van raatgever bij de overheidsdiensten voor wat de organisatie en de werking betreft van de regionale elektriciteits-en gasmarkten. Wat de fotovoltaïsche installaties betreft, zijn het diegene die de uitkering van groenestroomcertificaten beheren.

Er bestaan verschillende types dakbedekking: dakpannen, leien dakpannen, golfplaat een roofing zijn de meest voorkomende. Zonnepanelen kunnen geïnstalleerd worden op een eender welk type dakbedekking.

Daksparren zijn de voornaamste onderdelen van uw dak structuur. Ze dragen uw dakbedekking en vormen ook de basisstructuur waarop uw installatie van fotovoltaïsche panelen gemonteerd wordt.

Het dauwpunt wordt gedefinieerd door een bepaalde druk en temperatuur. Dit is het moment waar water begint de condenseren.  Bij een condensatie gasketel, is de temperatuur van het dauwpunt ongeveer 55°C.

Een derde investeerder stelt met u een verkoopovereenkomst van groene stroomcertificaten met overdracht op, in ruil een budget die nodig is bij het aankopen van een fotovoltaïsche installatie. U geniet dus niet van deze inkomsten.

De dichtheid is de verhouding tussen dichtheid van een onderdeel en een bepaald watervolume.

Dit is een veiligheidsschakelaar die in geval van een foute aarding, elektrocutie zal vermijden. Deze veiligheidsschakelaars van type A, worden geplaatst bij gevoelige installaties zoals fotovoltaïsche.

Label dat staat voor Deutsches Insitute für Normung (Duits instituut voor normalisatie). Het is een Duitse norm die de beste kwaliteit voor houtpellets garandeert. 

Aangewezen door de Waalse regering, de netbeheerders, zijn intercommunale die verantwoordelijk is voor de distributie van elektriciteit op hoogspanningsnetten naar de woningen toe. 

Iedere zelfproducent kan een "Voorafgaand toekenning" voor groenestroomcertificaten bij de CWaPE indienen. Dit betekent dat 40 GSC anticipatief toegekend worden, waardoor zijn rentabiliteit sneller zal toenemen.

Dit is de meest voorkomende elektrische teller. De schijfrotatie stemt overeen met de stroomverbruik. 

Naargelang uw elektrisch verbruik kan over een monofase of driefasige aansluiting beschikken. Het voordeel van een driefasige aansluiting (3 draden) is dat het vermogen groter is.

Met « druk » bedoelt men de drukkracht per oppervlakge-eenheid. De SI-eenheid van druk is de Pascal (Pa) en komt overeen met 1 Newton/m2, hetzij de druk die 100 g uitoefent op een oppervlakte van 1 m2.

Aanwezig in alle verwarmingsinstallaties, we spreken hier over een sonde die het mogelijk maakt om de waterdruk te controleren.

Dankzij dit toestel kan men de stromende druk verlagen. Drukregelaar worden gebruikt bij warmtepompen om de vloeistof binnenin gemakkelijker te doen verdampen.

Het drukverlies zijn energieverliezen te wijten aan de circulatie van fluïdum in een leiding. Deze verliezen ontstaan door wrijving tussen de moleculen van de vloeistof, enerzijds, en de wrijving tussen de vloeistof en de leiding wand, anderzijds.

Alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. Een van deze normen betreft de enegrieprestatie of het E-peil van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van tal van factoren zoals de isolatie, de ventilatie, de verwarmingsinstallatie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen…

De EAN-code of European Article Numbering, is een code van 18 cijfers die zich op uw elektriciteits- gasteller bevindt, die eveneens als gebruiksnaam gebruikt kan worden. In België begint deze code steeds met 541. U kan deze ook terugvinden op uw factuUr en u zal deze moeten melden bij elk contact met uw elektriciteitsleverancier of DNB.

Dag waarop alle energiebronnen die de planneet op 1 jaar kan produceren verbruikt werden.

De ecologische voetafdruk van een individu geeft aan hoeveel oppervlakte nodig is om aan zijn behoeften te voldoen en zijn afval te verwerken. Deze meet onze impact op natuurlijke bronnen die we verbruiken.

EDORA is de organisatie van het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die verantwoordelijk is voor de verdediging en vertegenwoordiging op economisch vlak van de hernieuwbare energiebronnen.

« Efficiëntie » antwoord de vraag : Hoeveel Watt zal dit paneel leveren in optimale werkomstandigheden? De panelen zijn getest om zo optimaal mogelijk te werk te gaan met een temperatuur van 25° en 1000W/m2 zonnestraling

Het elektron is een noodzakelijk deeltje met negatief ladingsteken en waarvan de verplaatsing een elektrische stroom veroorzaakt.

Elia is de beheerder van het Belgisch transmissienet voor elektriciteit en zorgt dus voor het vervoer van de elektriciteit in Wallonië van de producent tot de DNB via het hoogspanningsnet. Aangezien het bedrijf een openbare dienst verleent is ze verplicht om de groenestroomcertificaten aan de minimumprijs van 65€ op te kopen.

Voor een zonnepaneel is dit de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit voor een bepaalde straling. Het rendement van een zonnepaneel wordt berekend in functie van het wattpercentage dat bereikt wordt voor een bestraling van 1000 W/m2.

Energie efficiëntie staat voor hoog rendement.

Het Energiekrediet is een lening op afbetaling (som geld, geen vastgoed) dat u kan aanvragen om renovatiewerken te financieren met het doel om ecologische voetafdruk te verminderen.

Het gaat hier over de verdeling van verschillende primaire energiebronnen, gebruikt voor secundaire energie te produceren, huishoudelijk gebruikt. Voorbeeld, nucleaire energie, fotovoltaïsche energie, hydraulische energie…

Alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, zijn onderworpen aan de Energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw en renovatie. Deze regelgeving bepaald de energienormen aan welke nieuwe bouwprojecten moeten voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.

De European Photovoltaic Association - Europese organisatie voor fotovoltaïsche - is de woordvoerder van de fotovoltaïsche sector. Deze organisatie vertegenwoordigt deze sector op politiek vlak en helpt fotovoltaïsche markt, industrie en technologieën ontwikkelen. 

Een expansievat is een onderdeel van het verwarmingssysteem dat de uitzetting van water bij een temperatuurverhoging opneemt.

Fedelec is een professionele organisatie die de installateurs-elektriciens vertegenwoordigt en verdedigt.

Men kan het financieel rendement vergelijken met de rentevoet die u zou ontvangen voor een spaarrekening. Met een rentevoet van 2% bedraagt uw financieel rendement 2%.

Voor een fotovoltaïsche installatie wordt het financieel rendement berekend via de verhouding tussen enerzijds, de besparingen en de subsidies, en anderzijds het bedrag van de investering. Deze berekening wordt uitgevoerd voor een bepaalde periode en geeft dan een percentage dat u zal kunnen vergelijken met de rentevoet van een spaarrekening. Indien u als resultaat een rente van 7% over 10 jaar bekomt, dan is uw investering in een fotovoltaïsche installatie te vergelijken met de plaatsing van uw geld gedurende 10 jaar op een spaarrekening met een rentevoet van 7%.  

Fossiele energie wordt geproduceerd uit aardolie, gas of kolen. Deze energieën zijn beperkt, niet hernieuwbaar en stoten bij hun verbranding broeikasgassen uit, die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Groene energie is daarentegen onuitputbaar, hernieuwbaar en zijn niet vervuilend.

Fotonen zijn « pakken » van elementaire energie, met elektromagnetische stralingen, die worden uitgewisseld tijdens de absorptie of emissie van licht door de materie.  (Wikipedia)

Zonnepanelen bestaan uit reeksen fotovoltaïsche cellen die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Deze worden vervaardigd uit silicium, een halfgeleidend materiaal. Silicium bestaat uit atomen die omringd worden door een wolk elektronen.  Door lichtinval worden de elektronen opgewekt en zo ontstaat er een elektrische stroom van een positieve naar negatieve pool. Hetzelfde principe vindt men terug in batterijen.

Certificaten die de oorsprong garanderen. Naar aanleiding van een controle van u uw installatie, uitgevoerd door een erkent organisme, (AREI) Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, ontvangt u een certificaat van oorsprong, dat verklaard dat uw installatie conform is aan “Compte de comptage” (energie). Deze GSC zijn nuttig om de groene certificaten te ontvangen, die de goede werking van uw groenestroomteller verklaren.   

Deze ketels gebruiken aardgas als brandstof. Ze kunne ofwel aardgas, ofwel propaan, opgeslagen in een tank gebruiken.

Gehard glas is behandeld door een hardingsproces (snelle afkoeling) om zo zijn mechanische eigenschappen te verbeteren. Gehard is twee tot vijf keer sterker dan gewoon glas. (Ref.: Wikipedia)

Is een manier waarop warmte van de ene naar de andere plaats wordt overgedragen. Hierbij staat een molecule of atoom zijn energie af aan de dichtstbijzijnde atoom. Dit proces wordt gebruikt voor in installaties met thermische zonnepanelen.

Uw fotovoltaïsche installatie produceert gelijkstroom die dan naar een omvormer gaat. Het wordt gelijkstroom genoemd, daar deze steeds constant is zonder onderbreking en steeds in dezelfde richting gaat, in tegenstelling van de wisselstroom. De omvormer zet deze gelijkstroom dan om tot wisselstroom die gebruikt zal worden door uw huishoudelijk apparatuur van uw huis.

Fotovoltaïsche panelen worden ook “generators” genoemd want ze wekken elektriciteit op.

Deze elektriciteit wordt geproduceerd door verbranding van fossiele en nucleaire brandstoffen.

De zonne-energie die door fotovoltaïsche panelen opgewekt wordt is een groene energie want bij haar productie wordt er geen broeikasgassen, zoals CO2 uitstoot. Deze is dus niet vervuilend.

GSC’s zijn een van de financiële subsidies die door de Belgische overheid werden opgericht om de investering in hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen.  

Dit is een materiaal die als eigenschap heeft van isolatie alsook het overdragen van elektronen. De gebruikte silicium in fotovoltaïsche panelen is halfgeleider. Het is een goede elektrische geleider. 

Hernieuwbare Energriebronnen. Deze energiebronnen worden op een natuurlijke wijze hernieuwd : biomassa, fotovoltaïsche, hydro-elektrische-, geothermische-en windenergie.

Het vermogen van de herinjectie is het maximum vermogen van uw omvormer(s). 

De verfranste term voor een houtpellet.

Benaming voor transportinstallaties of waterzuivering.

Het opstellen van het inplantingsschema heeft als doel de overgangsfase tussen de plannen op papier van uw fotovoltaïsche installatie en de reële structuur zowel bovenop of ingebouwd op uw dak of op de grond te vergemakkelijken.

De fotovoltaïsche panelen worden op een structuur bevestigt in parallel met de helling van het dak. Dit is de meest voor gebruikelijke oplossing.

Bij integratie worden de zonnepanelen zelfs als dakbedekking gebruikt. Deze optie wordt vaak gekozen in geval het dak gerenoveerd moet worden of nog geplaatst moet worden (nieuwbouw).

De invloed veroorzaakt door een project, een voorwerp… vanaf zijn conceptie tot “einde van het leven”, wordt grondig bestudeerd. Deze studies zijn verplicht om aangerichte schade te kunnen vergoeden of oplossingen te vinden.

De jaarlijkse balansen van een onderneming tonen het bezit van deze en de economische situatie. Deze worden gebruikt om de financiële toestand en de stabiliteit van de onderneming te kennen.  

De joule is de SI-eenheid voor energie. 1 Joule komt overeen met de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van 1 gram lucht 1°C te verhogen. 

Dit is een apparaat dat de temperatuur in de woonkamer van meet en deze informatie doorstuurt in reële tijd voor uw verwarmingssysteem te regelen.

De kWu is de voornaamste meeteenheid voor energie. Hiermee drukt men de energie uit die door de installatie geproduceerd wordt in de fotovoltaïsche sector.

Dit is een vloeistof die warmte transporteert. Deze term wordt vooral gebruikt als de vloeistof in kwestie geen water is. 

De productie van groene elektriciteit zal ons in de toekomst in staat stellen steeds minder beroep te doen op niet hernieuwbare energiebronnen om onze elektriciteit op te wekken.

Silicium is een chemisch element dat behoort tot de koolstofgroep. Na zuurstof is silicium het tweede meest voorkomende element op aarde. Het wordt meestal uit zand gewonnen en is het hoofdbestanddeel van glas. Dankzij zijn halfgeleidende eigenschappen is silicium ook een uitstekend materiaal voor de productie van fotovoltaïsche cellen.

We noemen dit, een verandering van richting in de leiding. Deze leiding kan zowel rookpijp zijn als een waterleiding.  

De kilovoltampère drukt het elektrisch vermogen van een fotovoltaïsche vermogen uit. 

Ten gevolge van de opening van de elektriciteitsmarkt in de Europese Unie, heeft de consument nu de keuze van de elektriciteitsleverancier. Voor de vergelijking te vergemakkelijken, moet er rekening gehouden worden met enkele criteriums, zoals prijs, service, kwaliteit en de bron waaruit de energie wordt geproduceerd. De leveranciers zijn verplicht om de brandstofmix en het milieu-impact van de elektriciteit die zij verkopen op te geven.    

Een volume lucht bevindt zich onder lage druk wanneer haar druk lager ligt dan de atmosferische druk. Men kan weten hoe goed een schoorsteen trekt door te meten in welke mate de druk in de verbrandingskamer verlaagt. 

De latente warmte is de hoeveelheid energie die nodig is voor een statuswijziging van een stof, zonder de temperatuur hiervoor gewijzigd moet worden. Bijvoorbeeld, om water van vloeibare toestand om te zetten in gasvormige toestand, deze moet voorzien worden met latente warmte.

LED-lampen bestaan uit lichtgevende diodes die de elektriciteit slechts in één richting laat stromen terwijl ze een straling produceren. 

Sommige materialen reageren op licht en dus « lichtgevoelig ». Ze zetten het licht om in elektrische sigalen. 

Benoeming van een transport- of zuiveringsinstallatie.

In een verwarmingsinstallatie heeft een luchtkraan als doel de lucht in het warm watercircuit te verwijderen.  

In 2011 werd Energreen door de stad van Wavre beloond met een Maca d’Or voor haar indrukwekkende ontwikkeling gedurende de laatste 2 jaren.

Een manometer is een toestel waarmee men de druk kan meten.

Dit is een apparaat dat gebruikt wordt voor het regelen  van het vermogen van een schoorsteen om de verbrandingsgassen te evacueren, om zo een steeds een optimale verbranding te hebben  van uw ketel

Mazoutketels zijn ketels die stookolie verbranden om warmte te produceren 

In de fotovoltaïsche sector is een module een synoniem voor een zonnepaneel. 

Wanneer u in een fotovoltaïsche installatie investeert, hebt u besloten om een groene stroomproducent te worden. Om uw productie te beheren, is er een monitoringsdienst tot uw beschikking. Via onze website, kan u zich inloggen tot uw persoonlijke klantenzone, en dagelijks uw verbruik controleren.

Met een monofasige teller (2 draden) zal uw elektrisch vermogen beperkt zijn tot 5 kW. Dit betekent dat het vermogen dat in het net geïnjecteerd kan worden (wat overeenkomt met het maximaal vermogen van de omvormer(s)) de 5kVA niet mag overschrijden, wat ongeveer overeenkomt met 5 kWp.

Zonnecellen die gemaakt worden uit kristallijn silicium, bestaan uit verschillende wafers (lagen). Bij monokristalline panelen worden deze wafers uit één enkel cilinder siliciumkristal gesneden. De grootste troef van monokristalline zonnepanelen is hun hoog rendement (+/ 200 Wp/m2),  ideaal indien uw installatieoppervlakte beperkt is.

Deze energiebronnen zijn beperkt, want we kunnen er geen nieuwe produceren voor ze te verbruiken. De belangrijkste zijn aardolie, kolen, nucleaire en aardgas.

Algemeen Reglement op elektrische installaties. Dit reglement bevat de voornaamste voorschriften/normen (AREI) waaraan een elektrische installatie moet voldoen om zoveel mogelijk problemen te vermijden.

De ohm is de afgeleide SI-eenheid voor elektrische weerstand. (Bron : Wikipedia)

De omvormer wordt gebruikt om de gelijkstroom, geproduceerd door fotovoltaïsche panelen te  transformeren in wisselstroom geschikt voor het elektriciteitsnetwerk van de woning.

Is een waterfles om de primaire en secundaire circuits te scheiden, om de warmte te verdelen tussen verwarmingscircuit, modder uit water circuit te verwijderen en om het gas te verwijderen in het water van de verwarming.

Deze kast wordt voor de omvormers geplaatst, om zo het spanningsnetwerk te controleren, de frequenties… van de installatie en de productie onderbreken indien er een probleem vastgesteld wordt. Dit is een beveiligingssysteem. 

Dankzij optimizers kunnen een reeks problemen in verband met schaduwen omzeild worden. Deze systemen analyseren het rendement van elk paneel in reële tijd alsook het productieverlies veroorzaakt door beschaduwing. Deze zijn bekwaam om uw installatie optimaal te configureren ten alle tijden.

Dit contract wordt gesloten tussen de eigenaar van het appartement die uitgeruste is met een fotovoltaïsche installatie en de huurder. Hiermee wordt verklaard dat de eigenaar, de eigenaar blijft van de installatie. Deze overeenkomst kan men vergelijken met een win-win formule.

Wanneer uw omvormer de geproduceerde elektriciteit in het net injecteert is er steeds een risico van overspanning. 230V is een normale spanning en men spreekt van overspanning als deze waarde met 10% toeneemt. Uw omvormer is beveiligd tegen overspanning.

De EPIA, de Europese organisatie voor fotovoltaïsche energie, voorziet pariteit minder dan 20 jaar. Dit wil zeggen dat in minder dan 20 jaar, elektriciteit geproduceerd door fotovoltaïsche geen subsidies meer nodig zal zijn voor goedkoper te zijn dans elektriciteit geproduceerd door klassieke installatie. De premies zullen jaarlijks verminder en zo verdwijnen.

Een pellet is een klein houtstaafje dat bestaat uit samengeperst zaagsel. Het dient als brandstof voor sommige ketels en kachels.

Een pelletketel is een ketel die speciaal ontworpen werd om houtpellets als brandstof te kunnen gebruiken.

De klantenzone van de Energreen website laat toe om u aan te loggen aan de monitoring en het verbruik van uw installatie te controleren op elk moment. Aarzel niet om een testsessie te openen, om vertrouwd te geraken met dit systeem.

De polykristallijn zonnepanelen worden gemaakt uit meerder kristallen. Hun productie is goedkoper, omdat deze een rechthoekige vorm hebben kan het paneeloppervlakte beter benut worden. Hoewel deze panelen een iets lager monokristalline panelen rendement heeft (+/- 150 Wp / m2 tegen +/- 200 Wp/m2), maar deze presteren zeer goed en dit tegen een meer toegankelijke prijs.

Wordt enkel gebruikt voor waterpompen. De COP stelt de verhouding voor tussen de hoeveelheid energie die aan het water werd overgebracht om deze op te warmen en de hoeveelheid energie die door het systeem verbruikt wordt. De COP drukt de prestaties van een warmtepomp uit en hoe hoger deze coëfficiënt, hoe meer geld u zal besparen. 

In een verwarming circuit waar een ontkoppelingsfles voorzien is, is de primaire circuit het deel van het circuit waar de ketel(s) zich bevinden. 

De productie en de productiviteit van een fotovoltaïsche installatie zijn twee aparte begrippen. De productie is reeël, het geeft de werkelijke opbrengst van de installatie weer en u kan deze aflezen op uw groene teller. De productiviteit is een potentiële energie, t.t.z. wat de installatie zou opbrengen in geval de lichtinval, temperatuur enz… optimaal zijn.

Als men spreekt van productiesite of productie-eenheid bedoelt men een fotovoltaïsche installatie waarmee stroom wordt geproduceerd om aan de elektriciteitsbehoeften van een woning te voldoen.

Wanneer we het hebben over productiesite, heeft men het over een persoonlijke fotovoltaïsche installatie, om aan de elektriciteitsbehoeften van uw gezin te voldoen.

In de fotovoltaïsche sector is een “PV-systeem” een synoniem voor een fotovoltaïsche installatie / installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen. Het woord is afkomstig van het Engelse PV Photovoltaic System.

QUEST en CONSTRUCTION QUALITY zijn twee onafhankelijke organisemen met elk hun eigen opdracht. Quest staat in voor de kwaliteit van bedrijven die actief zijn in de sector van de hernieuwbare energiebronnen en CONSTRUCTION QUALITY garandeert het vakmanschap van bedrijven in de bouwsector. Deze twee labels vormen samen het SOLAR PV-label die bijgevolg veel verder gaat dan andere labels van de fotovoltaïsche sector.

Een radiator is een lokaal verwarmingssysteem. Deze verwarmt volgens de principes en radiatie en convectie.

Renewable Business Facilitator. RBF verdedigt de balangen van ongeveer 200 berdrijven en onderzoekcentra actief in de productie, de distributie, installatie van eigendommen en dienstverlening HEB (hernieuwbare energiebronnen) (Bron : Energyplatform.eu)

De regulatie is een instelbaar systeem waarmee men automatisch de gewenste temperatuur in een woonplaats kan bekomen. Indien het regulatiesysteem correct is ingesteld zal u veel geld kunnen besparen!

Het rendement, in het algemeen, kwalificeert het resultaat (output) van een proces of een actie met betrekking, met betrekking tot de bron (input) die gebruikt wordt.

Op het gebied van fotovoltaïsch, onderscheiden we "energie efficiëntie" en "financieel efficiëntie". 

Het rendement bedraagt de verhouding (of ratio) tussen het bedrag aan de uitgang (ouput) van een proces en de hoeveelheid aan de ingang (input) daarvan.

Bijvoorbeeld, voor fotovoltaïsche panelen, zal het rendementsniveau het verband tussen de hoeveelheid elektrische energie zijn die hij en de hoeveelheid zonne-energie levert die hij ontvangt. Deze waarde zal over het algemeen van 14% tot 21% volgens de panelen variëren.

Zie ook de "energie" en "financiële" efficiëntie.

Engels woord voor een strook silicium.

Dit is een teer vervuiling door smeltkroezen en schoorstenen. Deze heeft een bruine kleur en ontstaat wanneer de verbranding in de ketel slecht is.

In een verwarming circuit waar een ontkoppelingsfles voorzien is, is het secondaire circuit het deel van de installatie die de verwarmingsverdelers bezit (radiatoren, vloerverwarming, enz.).

De smeltkroes is een opvangbak waar de houtpellets zich bevinden tijdens de verbranding.

Eigen aan elk materiaal, is de masse  dat een bepaald volume van het materiaal vertegenwoordigt. Op internationaal vlak wordt dit uitgedrukt in kg/m³.

Dit is een onmisbaar eigenschap zowel bij materie als bij stof. De soortelijke warmte stelt de energie voor die nodig is om de temperatuur van 1kg materie met 1°C te verhogen.

Standard Test Conditions. De standaard testomstandigheden werden ingevoerd om het vermogen tussen verschillende fotovoltaïsche panelen met dezelfde normen samen te vergelijken. De standaard zonlicht voorwaarden wordt voldaan indien de lichtbron (de zon) 1000 W/m2 levert, dat de temperatuur 25°C is en AM = 1,5 (Am = Air Mass, de dikte van de atmosfeer in Europa).

Is de overdracht van warmte door straling. Voorbeeld : de zon geeft ons warmte door straling.

Zonnepanelen worden in strings (reeksen) gemonteerd om productieverlies zoveel mogelijk te vermijden. De zonnepanelen kunnen niet in hun geheel aan de omvormer aangesloten worden omwille van de spanningsproblemen die dit veroorzaken.

Energreen werd officieel gelabeld als Sunpower Premier Partner. Dit betekent dat wij bevoegd zijn om professionele en kwaliteitsvolle diensten verlenen. Zo verzekeren wij u een perfecte installatie en een optimaal rendement voor uw fotovoltaïsche panelen.

Synergrid is de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België. Synergrid heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de beheerders van netten in België, van transmissie van elektriciteit (Elia), van vervoer van aardgas (Fluxys) en van distributie van elektriciteit en aardgas (Distributienetbeheerders – DNB’s) te behartigen. (Bron SYNERGRID website)

De fotovoltaïsche panelen bestaan uit meerdere lagen van verschillende materialen. Op de achterzijde worden deze bedekt met een Tedlar plaat die de oppervlakte van het paneel beschermt. Inderdaad, de Tedlar is bijzonder goed bestand tegen externe agressies (UV, temperatuurschommelingen, vochtigheid…) en slijtage.

Voor de fotovoltaïsche installaties kan u genieten van de telebewaking voor de goede werking van uw installatie, en de productie online volgen via uw computer, tablet of smartphone. Via de klantenzone kan u zich aanmelden. Aarzel niet om het hier uit te testen.

Tellers met teruglooprem zijn vrij zeldzaam (ongeveer 2% van de gezinnen in Wallonië). Dit systeem vindt men meestal terug in de tellers van hun elektriciteit op voorhand betalen, t.t.z. een forfaitair bedrag voor hun elektriciteit betalen.

In de meeste gevallen, indien u over een teruglooprem beschikt en voor een fotovoltaïsche installatie kiest, uw netbeheerder zal uw teller gratis door systeem zonder teruglooprem vervangen worden.

Door dit systeem krijgen we snel warm water van de kraan.

Dit is de tijd die nodig is aan uw installatie om de hoeveelheid energie  die nodig zou zijn om deze te ontwerpen, te installeren en uw panelen ontmantelen, omvormers en de structuur de produceren.

De terugverdientijd is de periode die nodig is om uw investering terug te betalen dankzij de besparingen die het geïnstalleerde systeem teweegbrengt.

Er wordt gezegd dat thermisch comfort bereikt wordt wanneer de temperatuur noch te laag of te hoog is. De temperatuur van het thermisch comfort hangt af van elk individu, zijn kleding, zijn ventilatie, enz. 

Thermische zonnepanelen hebben niet dezelfde functie en werking als fotovoltaïsche zonnepanelen. Bij de eerste wordt de zonnewarmte opgevangen en bij de tweede wordt zonlicht gebruikt om elektriciteit op te wekken. De warmte die door de panelen wordt opgevangen wordt meestal gebruikt voor sanitair warmtepompen. 

Thermodynamica is dat deel van de wetenschap die zich bezighoudt met warmte en thermische machines, zoals waterpompen.

Thermodynamische boiler is een systeem dat uitgerust is met een warmtepomp dat de inhoud in een boiler verwarmt.

De oude verwarmingssystemen werkten met een thermosifon. Deze worden vandaag niet meer gebruikt, met uitzondering van sommige thermische fotovoltaïsche installaties. Watercirculatie is verzekerd, door de differentiaal volume dichtheid van koud en warm water.

Dit is een apparaat waarmee het verwarmingsvermogen van een radiator volgens de temperatuur van de woonplaats geregeld kan worden. Zoals bij de regeling van een ketel, waardoor u grote besparingen kan doen. 

Bepaalde beroepen met specifieke vaardigheden vereisen een "Toegang tot het beroep". Voor het installeren van fotovoltaïsche installaties, is het noodzakelijk om toegang tot beroep dakdekker en elektricien te hebben. Deze veiligheidsmaatregelen voor het hermetisch van uw dak enerzijds en risico op brand en elektrocutie anderzijds.

Enegreen heeft toegang tot deze twee beroepen.

Uw zonnepanelen beschikken over een theoretisch vermogen dat  ook tolerantie genoemd wordt. Men gebruikt deze waarde om de hoeveelheid zonnepanelen u nodige zou hebben om uw verbruik te dekken. Deze waarde komt echter niet overeen met de werkelijke productie van uw panelen, aangezien deze zal afhangen van weersomstandigheden, oriëntatie, beschaduwing, enz…

Dit betreft het wijzigen van gebied in termen van  hoogte of vorm, als gevolg van natuurlijke (aardbeving) of kunstmatige mijnen oorzaken.

De trek van een schoorsteen, is depressie dat deze genereert. Dankzij de goede trek kan de rook door de verbranding of een efficiënte manier geëvacueerd worden.

Deze elektromechanische tellers zijn deze die gebruikt worden voor op fotovoltaïsche gebied. Ontworpen om te roteren in één richting, deze tellers kunnen ook roteren in tegengestelde richting op voorwaarde de stroom omgewisseld wordt. Dit is het geval indien u energie produceert door uw fotovoltaïsche installatie, men zegt dan dat de teller omgekeerd werkt. 

De elektrische teller registreert apart de elektriciteit tijdens de piekuren (dagen tijdens de week) en buiten de piekuren (s ’nachts en Wk) waarvan het tarief voordeler is.

Wanneer de temperatuur van een lichaam verhoogt, zal zijn volume toenemen. Dit fenomeen heet de thermische uitzetting

Verplicht onderdeel van elke verwarmingsinstallatie. Bestaat uit 3 onderdelen: een afsluitkraan, een veiligheidsventiel en een terugslagklep, en vermijd risico's verbonden aan een installatie onder druk.

Dit is een klep met automatische opening die het water uit het verwarmingscircuit bij overdruk in de installatie verwijdert.

Een veiligheidsschakelaar is een elektromagnetisch toestel dat de stroomtoevoer van een elektrisch circuit kan afsnijden. Hierbij wordt steeds een veiligheidsafstand voorzien. De bedoeling is namelijk om de veiligheid van de personen die werken op het geïsoleerde deel van het netwerk te verzekeren of om dit deel van het net  dat niet correct werkt te vermijden.

Wijst op de werking van pelletkachels. Dergelijke pelletkachels zuigen buitenlucht naar binnen die ze dan verwarmen om vervolgens in het huis te blazen.

In een ketel of een kachel, dit is de plaats waar het verbrandingsproces plaatsvindt.

De verbrandingslucht is de afgeleide lucht binnenin de ketel en dat verbruikt wordt voor de verbranding. 

De fotovoltaïsche panelen hebben een theoretisch vermogen waarvan de waarde wordt weergegeven in watt piek. Deze laat toe om de jaarlijkse productie van de panelen, naar gelang de locatie, de oriëntatie en een bepaalde helling te schatten. Door uw jaarlijkse gemiddeld geschatte verbruik te delen, kunnen we het aantal panelen die nodig zijn om het verbruik van gezin te dekken evalueren.

Elia is de belangrijkste beheerder voor het vervoer van elektriciteit. Aangezien het bedrijf een openbare dienst verleent is ze verplicht om de groenstroomcertificaten aan een minimumprijs van 65 € te kopen.

Dit is het belangrijkste onderdeel van een verwarmingssysteem. De ketel produceert warmte en pompt warm water door de verwarmingskring.

Geplaatst onder de pelletkachel, dit beschermt de vloer tegen het risico van brand. In de meeste gevallen is het gebruik hiervan niet noodzakelijk.

Vloerverwarming is een vorm van verwarming die in de vloer is ingebouwd. Dit systeem werkt met lage temperaturen.

In tegenstelling met de latente warmte, is het de energie die nodig is om vloeibaarheid te brengen om zijn temperatuur te verhogen zonder statuswijziging. 

Een wafer is een zeer fijne halfgeleidend materiaal (silicium) waaruit zonnecellen worden vervaardigd.

Indien u een pelletketel installeert beschermt u best uw muur tegen de warmte die de kachel uitstraalt. Hierdoor kan de veiligheidsafstand tussen muur en kacht verkleind worden.

Warmte is een fysisch verschijnsel (energie) die als resultaat de temperatuurverhoging van een lichaam geeft. De SI-eenheid van warmte is de joule (J).

Een warmte generator is een systeem die via een verbrandingsproces warmte produceert. Het is een meer algemene term om verwarmingsketels of kachels.

Een warmtepomp is een systeem die warmte kan transporteren, van een koud naar een warmere ruimte. De werking van een warmtepomp is gebaseerd op de opname van de energie die vrijkomt bij verdamping van een vloeistof en het vrijkomen van energie bij de condensatie van een gas.

Dit zijn temperatuurverliezen die men moet bestrijden om een lokaal op een constante temperatuur te behouden.

Dit systeem beschikt over twee verschillende kringen die sanitair water opwarmen met warme lucht. Er bestaan verschillende technologieën. De meest gebruikte en meest efficiënte zijn de platenwarmtewisselaars.

Is een laag van de bodem verzadigd met water. Dankzij dit, hebben we drinkwaterbronnen. Helaas, zijn deze sterk blootgesteld aan bodemvervuiling.

De pH wordt gebruikt om de zuurgraad van een vloeistof te evalueren. De vloeistof wordt gezegd neutraal te zijn wanneer de pH 7 is. Onder deze waarde, is de vloeistof zuur en boven deze waarde is de vloeistof eenvoudig. Condensaten van condensatiegasketels zijn steeds zuren.   

De Watt is de SI-eenheid van vermogen. 1 Watt komt overeen met een stroom van 1 ampère onder een spanning van 1 Volt in gelijkstroom.

In de elektriciteitssector, spreken we van Watt/uur voor een hoeveelheid energie te meten. Typisch zullen huishoudelijke apparaten een bepaald hoeveelheid energie gedurende een bepaalde periode verbruiken, terwijl een fotovoltaïsche installatie energie gaat produceren.

Wattpiek aangeduid als Wp, is de belangrijkste maateenheid samen met watt/uur gebruikt in fotovoltaïsche zonne-energie.
In tegenstelling met Wh dat een hoeveelheid energie voorstelt, de Wp is een potentieel vermogen dat verschillende panelen kunnen produceren onder bepaalde "standaard" zonneschijn voorwaarden, hierdoor kan je ongeveer schatten hoeveel energie een paneel zal produceren.
De Wp geeft niet het maximaal vermogen van een paneel weer, niet het "normale" vermogen. Deze geeft enkel het vermogen onder de "standaard" voorwaarden weer.  

Werktekening is noodzakelijk bij het opmaken van een bestek. Dit is een expertise voor eventuele technische beperkingen van uw gebouw (dakhelling, oriëntatie, oppervlakte, verbruik, beschaduwing,enz.) vast te stellen,  om zo dankzij de tekening en plan, de toekomstige structuur van uw installatie met de ideale oriëntatie, de opstelling van panelen evenals het aantal aangepaste omvormers te vinden. 

Sommige installateurs (derde investeerders) bieden u deze oplossing aan om in staat te stellen eigenaar te worden van een fotovoltaïsche installatie zonder lening aan te gaan. In geval er zich een probleem voordoet zal u echter de installatie zelf moeten afbetalen terwijl de investeerder het geld van u Groenstroomcertificaten (GSC) zal ontvangen. Wanneer uw installatie volledig terugbetaald is zal deze u 20% meer gekost hebben dan in het geval u voor alles zelf zou betaald hebben.

Deze stroom wordt ‘periodieke’ genoemd, daar deze tweemaal per periode van richting verandert. De omvormer zet de gelijkstroom om tot wisselstroom, die dan gebruikt kan worden voor huishoudelijk apparatuur van uw huis.

Je wordt beschouwd als “zelfproducent”, indien uw fotovoltaïsche installatie wordt erkent door het overeenstemmen met de groene energie productie.

De hoeveelheid door de zon uitgestraalde energie dat een oppervlakte tijdens een bepaalde periode ontvangt. (Ref. Wikipedia). 

De hoeveelheid door de zon uitgestraalde energie waaraan een element is blootgesteld.

De zonnepanelen worden aan een mast bevestigd die met de zon meedraait. Een tracker is een goede oplossing indien u niet over de nodige oppervlakte voor een installatie op uw dak of grond beschikt. (Synomiemen: tracker, zonnetracker).

Een rookgasafvoer van dit type bestaat uit een dubbelwandige leiding om buitenlucht naar binnen te zuigen en de rookgassen naar buiten te blazen.